Glasbeni projekt

  PREDSTAVITEV PREDMETA: Projekt zahteva podroben načrt, pri katerem s svojimi predlogi sodelujejo tudi učenci. Predlogi ali spodbude za oblikovanje projekta so v prvi vrsti pomoč, da se lahko konkretno odločimo za posamezno dejavnost in z njo povezano vsebino....

Poskusi v kemiji

  Enoleten izbirni predmet v 9. razredu Kratek opis: Učenci vsako uro izvedejo vsaj en eksperiment, samostojno ali v majhnih skupinah. Nekaj zanimivih poskusov: vulkan, faraonove kače, ločevanje zmesi, mavrična pena… Učenci se urijo tudi v demonstracijah in...

Turistična vzgoja

  Enoleten izbirni predmet v 7., 8. ali 9. razredu Učenci pri izbirnem predmetu turistična vzgoja: na primeru domačega kraja spoznavajo turizem kot spreminjajoč se razvojni pojav, družbeno gibanje in gospodarsko dejavnost, pomembno za razvoj Slovenije, seznanijo...

Umetnost – glasbeno ustvarjanje (NUM)

1 uro tedensko35 ur letno Učenci: oblikujejo in poustvarijo glasbeno ali z glasbo povezano predstavo (npr. glasbena pravljica, spevoigra, muzikal); poustvarjajo in ustvarjajo vokalne, inštrumentalne in vokalno-inštrumentalne vsebine (izbor izvajalskega sestava ter...

Umetnost – lutkarstvo (NUM)

1 ura tedenskoLetno: 35 urLutkarstvo je široko področje gledališkega ustvarjanja, ki ga spremlja veliko različnih oblik, zvrsti in tehnik. Glavni cilj predmeta je sproščanje ob izdelavi, animiranju lutk ter ob obisku priložnostnih lutkovnih predstav.Pouk se bo izvajal...

Risanje v geometriji in tehniki

Risanje v geometriji in tehniki Predmet je namenjen vsem učencem, ki bi se radi naučili branja tehnične risbe in spoznali temeljna pravila tehničnega risanja. Vsebine geometrije in tehnike se prepletajo tudi z geometrijskimi konstrukcijami teles (kocka, kvader, valj)....

Filmska vzgoja

Filmska vzgoja predstavlja v današnjem času, ki je vse bolj podvržen avdiovizualnemu dojemanju sveta, eno najbolj pomembnih in hkrati priročnih sredstev za soočanje mladih s temeljnimi dejavniki sodobne družbe in kulture. Predmet je zasnovan tako da spodbuja k vzgoji...

Čebelarstvo

Čebelarstvo je enoletni predmet, ki se lahko izbere v 7., 8. in 9. razredu.Učenec spozna pomen čebel za delovanje ekosistemov, se zaveda pomena čebelarstva in njegovega ohranjanja kot dela naravne in kulturne dediščine ter varno in odgovorno ravna s čebelami. Z učenci...

Literarni klub

Pri izbirnem predmetu LITERARNI KLUB se bomo ukvarjali z branjem in pisanjem leposlovnih besedil, pomemben del pa bo predstavljalo tudi razpravljanje o literaturi. Pri predmetu bomo spoznavali kakovostno slovensko in svetovno književnost, o njej debatirali,...

Robotika v tehniki

Učenci in učenke lahko izberejo predmet v 8. razredu. Robotika v tehniki je enoletni tehnični izbirni predmet, pri katerem je v ospredju konstruiranje modelov računalniško krmiljenih strojev in naprav s poudarkom na specifičnih značilnostih robotike. Predmet je...

Glasba

ANSAMBELSKA IGRA Temeljni namen izbirnega predmeta, ansambelska igra je uresničevanje interesov učencev za ustvarjanje in raziskovanje na področju glasbene kulture. Ob glasbi se sprostijo, razvijajo odgovornost za skupno sodelovanje ter vrednotijo dosežke. Splošni...

Nemščina 7., 8. in 9. r. (N2N)

V primeru, da učenec/-ka izbere nemščino kot neobvezni izbirni predmet, mora izbrati še 2 uri obveznega izbirnega predmeta. Povezava na video za obvezni IP nemščina od 7. do 9. razreda: https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=A1DX7hULPeUWkipaWixrSure Trajanje in...

Etnologija

Sodobnosti z razsežnostmi dediščine za 8. in 9. razred Število ur/leto: 35 Število ur/teden: 1 Predmet se izvaja v dveh neodvisnih sklopih po eno leto. Cilji izbirnega predmeta: Učenci: spoznavajo kulturne oblike v domačem kulturnem okolju in njegovo vsakdanje...

Organizmi v naravnem in umetnem okolju

Enoleten izbirni predmet v 7., 8. ali 9. razredu (35 ur)   Vsebine: Naravno okolje Antropogeno okolje Organizmi v naravnem okolju Organizmi v antropogenem okolju   Organizmi v umetnem okolju Cilji: učenci spoznajo življenjske potrebe živih bitij, z aktivnim delom...

Nemščina 4., 5. in 6. r. (N2N)

NEMŠČINA V 4., 5. in 6. RAZREDU Povezava na neobvezni IP nemščina od 4. do 6. razreda: https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=O1RXItWsedlISHQanepIMhmT   ZAKAJ NEMŠČINA? Ker je jezik naših sosedov Avstrijcev in ne tako oddaljenih Nemcev in Švicarjev. Ker je...

Šport (NŠP)

Dodatna ura športa v šolski telovadnici. FINSKA, TRI ŽOGE, LOV ZA ZAKLADOM, HOBOTNICE, ČRNI MOŽ, RIBIČI … NOGOMET, KOŠARKA, MED DVEMA OGNJEMA … Vse to in še kakšne druge aktivnosti te čakajo pri športu. Enkrat tedensko bomo skupaj dihali v športnem duhu....

Tehnika (NTE)

TEHNIKA Je pri uri naravoslovja in tehnike zmanjkalo časa za potešitev tvoje radovednosti, kako kaj deluje ali za izdelavo izdelka? Pridruži se neobveznemu izbirnemu predmetu tehnika, ki bo potekal vsak teden 1 šolsko uro. Pri tem predmetu bomo: spoznavali in...

Računalništvo (NRA)

RAČUNALNIŠTVO V današnji družbi ima računalništvo pomembno vlogo, saj je vključeno v vsa področja našega življenja. Da bi bili v tej družbi uspešni, moramo razumeti delovanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij in konceptov, na katerih temelji tehnologija. Pri...

Računalništvo

Računalništvo je izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z neposrednim delom na računalniku. S tem boš pridobil/-a tista osnovna znanja računalniške pismenosti, ki ti pridejo prav v nadaljnjem...

Elektronika z robotiko

Enoletni izbirni predmet namenjen učencem 9. razreda – 1 ura tedensko. Predmet je namenjen predvsem motivaciji učencev za nadaljnje izobraževanje na področju elektronike in njene uporabe (poklic mehatronika). V obdobju zadnjih petih let osnovne šole so učenci najbolj...

Šport

SPORT ZA SPROSTITEV Enoleten izbirni predmet 7., 8. in 9. razred CILJI: navajati učence na aktivno preživljanje prostega časa navajati učence na redno ukvarjanje s športom v šoli in prostem času doživljati sprostitveni in zdravstveni vpliv s športnimi aktivnostmi...

Načini prehranjevanja

Enoleten izbirni predmet v 9. razredu (32 ur) Vsebine:                Prehranjenost Tradicionalni in drugačni načini prehranjevanja Prehrana v različnih starostnih obdobjih Prehrana v posebnih razmerah Cilji: učenci spoznajo prehrano z vidika zagotavljanja in...

Sodobna priprava hrane

Enoleten izbirni predmet za 7., ali 8.  razredu OŠ Vsebine: Hranilne snovi povezane z zdravjem Kakovost živil in jedi Priprava zdrave hrane Prehranske navade Cilji:  učenci analizirajo pomen hranilnih snovi za zdravje človeka;  ovrednotijo potrebe organizma po...

Obdelava gradiv

Enoletni izbirni predmet 7., 8. in 9. razred Svoje znanje iz tehnike in tehnologije lahko praktično uporabiš pri izbirnem predmetu obdelava gradiv; ponujamo tri sklope: obdelava lesa (35 ur, 1 ura tedensko), obdelava umetnih mas (35 ur, 1 ura tedensko), obdelava kovin...

Astronomija

Enoletni predmeti v 7., 8. in 9. razredu. Pri pouku astronomije učenec spozna: vrste objektov v vesolju (zvezde, planete, satelite, galaksije, gruče zvezd, kvazarje, črne luknje, meglice …), njihove oddaljenosti od Zemlje in njihove velikosti; orientacijo po...

Nemščina

PRIČAKUJE SE, DA NEMŠČINO OBISKUJEŠ VSA TRI LETA. Izvaja se kot triletni predmet. To pomeni, da ga učenec obiskuje vsa tri leta. Povezava na video za obvezni IP nemščina od 7. do 9. razreda: https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=A1DX7hULPeUWkipaWixrSure ....

Matematične delavnice

OPREDELITEV PREDMETA: Matematična delavnica sestoji iz treh enoletnih izbirnih predmetov vezanih na razred: matematična delavnica 7, matematična delavnica 8, matematična delavnica 9. Navezujejo se na vsebine pouka matematike sedmega, osmega oz. devetega razreda...

Verstva in etika

VERSTVA IN VERSKE TRADICIJE V ZGODOVINI IN DANES VPLIVAJO NA NAČIN SOODLOČANJA LJUDI Z EKSISTENCIONALNIMI, NAZORSKIMI IN ETIČNIMI VPRAŠANJI; KAKO SI JIH POSTAVLJAJO IN KAKO NANJE ODGOVARJAJO. VPETA SO V ZGODOVINO KULTUR IN CIVILIZACIJ, KI SO JIH SOOBLIKOVALE. NJIHOVO...

Filozofija za otroke

FILOZOFIJA ZA OTROKE – Etična raziskovanja (7., 8. in 9. r.) FILOZOFIJA JE NAJPRIMERNEJŠE SREDSTVO, S  KATERIM JE MOŽNO RAZVIJATI MIŠLJENJE. REZULTAT FILOZOFIRANJA PA JE OTROK, ZMOŽEN REFLEKSIJE IN KRITIČNEGA MIŠLJENJA; HKRATI NAPREDUJE PRI BRANJU, MATEMATIČNEM IN...

Retorika

Retorika je eden izmed obveznih izbirnih predmetov. Šola ga torej mora ponuditi učencem na izbiro v 9. razredu. Predmet je enoleten; namenjena mu je ena ura tedensko, torej 32 ur v 9. razredu. Retor se ne rodi, retor se postane. Vse do devetega razreda ste pri...

Državljanska kultura

Predmet državljanska kultura je enoletni izbirni v 9. razredu osnovne šole. Namenjena mu je 1 ura pouka tedensko (32 ur letno). Predmet se navezuje na obvezni predmet državljanska vzgoja in etika ter predstavlja poglabljanje in razširitev sposobnosti in znanj iz tega...

Likovno snovanje

Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE se izvaja v 7., 8. in 9.  razredu devetletke, kar pomeni da učenec v 7. razredu izbira LS1, v 8. razredu LS2 in v 9. razredu LS3. To je predmet, ki si ga učenec izbere sam, zaradi česar je zanje pouk bolj zanimiv in dopolnjuje...

Kaj nam govorijo umetnine?

Obvezni izbirni predmet umetnostna zgodovina je zasnovan v treh enoletnih vsebinsko sklenjenih sklopih. Učencu omogoča, da se za predmet odloči v 7., 8. ali 9. razredu oz. v vseh treh razredih. Predmetu je namenjena 1 ura tedensko (35 ur letno). Predmet umetnostna...

Vzgoja za medije

MNOŽIČNI MEDIJI SO POSTALI DEL NAŠE LASTNE STVARNOSTI, SAJ S SVOJO PREDSTAVITVIJO IN RAZLAGO DOGODKOV PREDSTAVLJAJO DEL NAŠEGA SPOMINA IN REALNOSTI. ODPIRAJO MOŽNOSTI GLOBALNEGA SPORAZUMEVANJA, RAZŠIRJANJA DEMOKRACIJE, TODA HKRATI POVEČUJEJO TVEGANJE MANIPULACIJE –...

Ansambelska igra

Enoleten izbirni predmet v 7. , 8. in 9. razredu Temeljni  namen izbirnega predmeta, ansambelska igra je uresničevanje interesov učencev za ustvarjanje in raziskovanje na področju glasbene kulture. Namenjen je učencem od 2. do 9. razreda. Letos obiskuje Orff –...

Turistična vzgoja

Turistična vzgoja je enoletni izbirni predmet, namenjen učencem od 7. do 9. razreda. Temeljni namen predmeta je razviti pri učencih pozitivni odnos do turizma in turistov. Predmet povezuje in nadgrajuje znanje, ki ga učenci pridobivajo pri drugih predmetih in...

Gledališki klub

Gledališki klub je kot izbirni predmet uvrščen v sklop treh izbirnih predmetov (literarni klub, šolsko novinarstvo in gledališki klub), ki nadgrajuje predmet slovenščina. Izvaja se lahko v 7., 8. in 9. razredu devetletne osnovne šole – je enoleten. Namenjena mu je 1...

Šolsko novinarstvo

Učenci 7., 8. ali 9. razreda NADGRADNJA PREDMETA SLOVENŠČINA CILJI: poglabljanje znanj in razvijanje sposobnosti uravnoteženost področij umetnostne in neumetnostne rabe jezika upoštevanje interesa otrok delo z neumetnostnimi besedili, predvsem s publicističnimi...
Dostopnost