Uvodna stran

NEOBVEZNI izbirni predmeti v drugi triadi

V 4. 5. in 6. razredu učenec lahko izbere največ 2. uri neobveznega izbirnega predmeta. Šola ponuja naslednje izbirne predmete:

 • nemščino – 2 uri tedensko
 • računalništvo – 1 ura tedensko
 • šport – 1 ura tedensko
 • tehnika – 1 ura tedensko

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi izbirnimi predmeti, torej se znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.
Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih izbirnih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.
Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca šolskega leta.


OBVEZNI izbirni predmeti v zadnji triadi

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk obveznih izbirnih predmetov.

Z obveznimi izbirnimi predmeti želimo učencem, njihovim staršem in lokalnim skupnostim omogočiti, da poudarijo tako imenovane močne strani lastnih interesov in sposobnosti. Omenjeni predmeti tako postanejo tudi priložnost za to, da se učenci in učenke pri njih dokažejo. Izbira predmetov v različnih sistemih sicer najpogosteje ni toliko formalizirana, da bi bila pogoj za napredovanje pri prehodu na višjo stopnjo izobraževanja, je pa res, da se učenci najpogosteje odločajo za posamezne predmete z vidika nameravanega nadaljevanja šolanja.

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike v devetem razredu.

Pri nekaterih izbirnih predmetih se lahko pojavijo dodatni stroški, kot so: prevozi, vstopnine, material za izdelke …
O morebitnih nastalih stroških vas bomo pravočasno obvestili.

Učenec izbere DVE URI pouka OBVEZNIH izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Izbirni predmeti so eno, dvo ali triletni. Vsako leto učenec zamenja izbirni predmet, le če izbereš jezik se razume, da ga obiskuje vsa tri leta, saj bo pouk jezikov potekal po triletnem programu. Kljub temu jezik lahko izbere v katerem koli razredu, a vedno začne s I. stopnjo pouka jezika.

V 9. razredu lahko izbere tudi izbirni predmet, ki je vezan na vsebino 7. razreda. Če ga je obiskoval že prejšnje leto nadaljuje z vsebinami, ki so predvidene za 9. razred.

Vsak enoletni predmet lahko obiskuje samo enkrat. To pomeni, da ne more dvakrat obiskovati istega izbirnega predmeta.

Primer:

Če si obiskoval računalništvo, ste v 7. razredu predelali urejanje besedil, v osmem pa se boš naučil multimedijske predstavitve. V devetem pa boš izdeloval internetne strani. Če še nisi obiskoval računalništva, boš letos začel z urejanjem besedil. Če ga obiskuješ letos se boš naslednje leto naučil multimedijskih predstavitev.

Enoleten predmet, je vezan na posamezen letnik vendar ga lahko vpišeš v kateremkoli razredu.

Učenec lahko izbere dve ali tri ure izbirnega predmeta. Lahko izbere dva predmeta po eno uro tedensko ali jezik, ki ima dve uri tedensko. Izjemoma lahko s soglasjem staršev izbere tri ure npr. jezik in še en enourni predmet ali tri enourne predmete ).

Uveljavljanje glasbene šole

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.

Starši ob oddaji vprašalnika priložijo pisno vlogo. V vloginavedete, ali želite, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Ravnateljica v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. V juniju ob vpisu v novo šolsko leto na glasbeni šoli pa učenec prinese še POTRDILO O VPISU. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujete vlogo najkasneje do 31. avgusta. Kdor ne prinese potrdila ima v mesecu septembru omejeno možnost izbire predmetov. Lahko se vpiše samo v tiste skupine, kjer je še prostor.

Pisna vloga za uveljavljanje GŠ

Izbirni postopek za neobvezne in obvezne izbirne predmete

Izbirni postopek bomo na šoli začeli predvidoma meseca marca; potekal bo po naslednjem rokovniku:

 • marec:
  konec marca bodo učenci(-ke) domov odnesli vprašalnik o izbirnih vsebinah. Skupaj s starši se bodo odločili, katere izbirne predmete bodo izbrali v naslednjem šolskem letu. Vprašalnik vrnete razredniku/-ki do datuma zapisanega na vprašalniku;
 • april:
  na šoli bomo oblikovali skupine izbirnih predmetov; potekalo bo usklajevanje za oblikovanje skupin;
 • maj:
  učenci(-ke) bodo odnesli staršem v podpis pisno obvestilo o izbranih in usklajenih izbirnih predmetih, ki jih bo obiskoval učenec(-ka) v naslednjem šolskem letu;

V primeru, da učenec(-nka) izbere tri ure obveznega izbirnega predmeta, ima tri ure do konca šolskega leta. Med šolskim letom predmeta ne more opustiti! Odločitev je dokončna. Spreminjanje obveznih izbirnih predmetov ni več mogoče.

Oblikovanje skupin za izvajanje obveznih izbirnih predmetov

V isti skupini so tako lahko učenci različnih razredov. Pouk dvo- ali triletnega izbirnega predmeta je mogoče izjemoma izvajati tudi v kombinirani obliki.