OPREDELITEV PREDMETA:

Matematična delavnica sestoji iz treh enoletnih izbirnih predmetov vezanih na razred:

  • matematična delavnica 7,
  • matematična delavnica 8,
  • matematična delavnica 9.

Navezujejo se na vsebine pouka matematike sedmega, osmega oz. devetega razreda devetletke. Učenec lahko obiskuje ta predmet npr. v 7. in 9. razredu, ni nujno vsa tri leta.

Predmet je namenjen učenkam in učencem različnih matematičnih sposobnosti.

Čeprav se ta predmet pomembno navezuje na pouk matematike pa obstajajo med obema premetoma temeljne razlike. Pri rednem pouku matematike je nekoliko večji poudarek na oblikovanju matematičnih pojmov in pridobivanju proceduralnih in problemskih znanj, pri matematičnih delavnicah pa gre predvsem za zanimiv način uporabe matematičnega znanja, več je izkustvenega učenja vsebin, znanje matematike se poglablja v smereh, ki niso neposredno povezane z delom pri pouku matematike. Drugačne so tudi metode dela. Gre predvsem za aktivne oblike dela, prilagojene interesom in sposobnostim učencev. Veliko je samostojnega ali skupinskega preiskovanja, aktivnega pridobivanja izkušenj npr. z risanjem, tlakovanjem, igranjem, modeliranjem z materiali, izdelava plakatov, reševanje razvedrilnih nalog (križanke, logične besedilne naloge, labirinti, …), različni zapisi števil, naloge z vžigalicami, ugibanje števil zaporedja, kjer si učenec izmisli neko pravilo, … itd.

Učenci oblikujejo pozitiven odnos do matematike, pridobivajo izkušnje in jih povezujejo z matematičnimi znanji, razvijajo sposobnosti opazovanja, spremljanja lastnega načina razmišljanja, prostorsko predstavljivost.  Tudi ocenjevanje je prilagojeno oblikam dela in se bistveno razlikuje od ocenjevanja pri rednem pouku.

 

Mentorji: Mateja Peršolja, Vesna Bizalj, Tatjana Ilovar, Maja Maze