Obvezni izbirni predmeti

Učenec obvezno izbere  DVE URI pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. V primeru, da učenec(-nka) izbere tri ure obveznega izbirnega pouka, ima tri ure do konca šolskega leta. Med šolskim letom predmeta ne more opustiti! Odločitev je dokončna. Spreminjanje obveznih izbirnih predmetov ni več mogoče.

Obvezni izbirni predmeti se ocenjujejo in so vpisani v spričevalo. Poleg tega lahko učenec 7., 8. in 9. razreda izbere nemščino kot neobvezni izbirni predemet. Vendar mora poleg tega izbrati še dva obvezna izbirna predmeta.

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.

Starši ob oddaji vprašalnika priložijo pisno vlogo (obrazec je na šol. internetni strani). V vlogi navedete, ali želite, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Ravnateljica v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. V juniju ob vpisu v novo šolsko leto na glasbeni šoli pa učenec prinese še POTRDILO O VPISU. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujete vlogo najkasneje do 31. avgusta. Kdor ne prinese potrdila ima v mesecu septembru omejeno možnost izbire predmetov. Lahko se vpiše samo v tiste skupine, kjer je še prostor.

Vsebine in cilji izbirnih predmetov


Enoletni predmeti:

 Enoletni predmeti vezani na razred:

Triletni predmeti lahko tudi krajši:

Triletni predmeti: