VERSTVA IN VERSKE TRADICIJE V ZGODOVINI IN DANES VPLIVAJO NA NAČIN SOODLOČANJA LJUDI Z EKSISTENCIONALNIMI, NAZORSKIMI IN ETIČNIMI VPRAŠANJI; KAKO SI JIH POSTAVLJAJO IN KAKO NANJE ODGOVARJAJO. VPETA SO V ZGODOVINO KULTUR IN CIVILIZACIJ, KI SO JIH SOOBLIKOVALE. NJIHOVO POZNAVANJE JE POMEMBNO ZA POSAMEZNIKOV OSEBNI RAZVOJ. POSEBEJ POMEBNO JE POZNAVANJE KRŠČANSTVA, KI JE S SVOJIMI RAZLIČNIMI SESTAVINAMI NA RAZLIČNIH RAVNEH SOOBLIKIVALO NAŠO KULTURO IN CIVILIZACIJO. NARAŠČAJOČA ODPRTOST IN POVEZANOST SVETA PA OMOGOČA IN ZAHTEVA BOLJŠE POZNAVANJE DRUGIH KULTUR IN VERSTEV TER VZAJEMNO SPOŠTOVANJE MED LJUDMI RAZLIČNIH VERSKIH IN NEVERSKIH NAZOROV.

Predmet verstva in etika je trileten. Poučuje se v 7., 8. in 9. razredu eno uro tedensko. Učni načrt in njegovo izvajanje pa omogočata učencem, da smiselno izberejo predmet tudi samo za leto ali dve.

CILJI PREDMETA:

  • pridobivanje objektivnega znanja in razgledanost iz obravnavanega področja;
  • razvijanje nagnjenja in sposobnosti za oblikovanje zavesti o samem sebi, svoji identiteti, svojih ciljih, zmožnostih in mejah;
  • razvijanje sposobnosti razumeti druge ljudi, z njimi sodelovati, biti solidaren in pripravljen sporazumno reševati konflikte;
  • razvijanje zmožnosti za soočanje z vprašanjem smisla;
  • pridobivanje kritičnega (pozornega, premišljenega) odnosa do religijskih tradicij in ponudb;
  • spoznavanje vloge verstev pri oblikovanju različnih civilizacij, posebej krščanstva pri razvoju evropske kulture in oblikovanju slovenskega naroda;
  • priprava na kritičnost do negativnih pojavov v zvezi z religijami.

METODE DELA:

  • vodena razprava,
  • delo (uporaba) avtentičnih besedil in zgledov,
  • delo (uporaba) avdiovizualnih sredstev.

UČNE VSEBINE O VERSTVIH MORAJO (BODO) BITI POSREDOVANE ŠE POSEBEJ NA OBJEKTIVEN, KRITIČEN IN PLURALEN NAČIN, KAR PREPREČUJE, DA BI SE POUK SPREVRGEL V INDOKTRINACIJO IN S TEM V KRŠITEV PRAVICE STARŠEV, DA VZGAJAJO SVOJE OTROKE V SKLADU S SVOJIM RELIGIOZNIM, MORALNIM IN FILOZOFSKIM PREPRIČANJEM.

 

Mentor: Andrej Golob

Visited 8 times, 1 visit(s) today
Dostopnost