Izlet v Salzburg

PRIČAKUJE SE, DA NEMŠČINO OBISKUJEŠ VSA TRI LETA.

Izvaja se kot triletni predmet. To pomeni, da ga učenec obiskuje vsa tri leta.

Povezava na video za obvezni IP nemščina od 7. do 9. razreda:

Trajanje in obseg predmeta v urah:

  1. razred: 70 ur, 2 uri tedensko
  2. razred: 70 ur, 2 uri tedensko
  3. razred: 64 ur, 2 uri tedensko

Cilji predmeta

Učenje nemščine učencem pomaga razumeti, da je nemščina sredstvo, s katerim lahko pridobijo več znanja in izkušenj, ter jim nudi možnost, da sami zvedo več o ljudeh in družbenih razmerah v deželah nemškega govornega območja.

Z učenjem tujega jezika spoznavajo védenja o tujih deželah in ljudeh, spoznavajo drugačnost. Učenci naj bi se naučili osnov komunikacije v nemškem jeziku.

Vsebina predmeta

Nanaša se na: šolo; družino; čas (datum, ura, letni časi, prazniki); prosti čas; živali; dežele nemškega govornega območja; počitnice; dopisovanje s prijatelji; nakupovanje in modo; naročanje v restavraciji; žepnino: šolo (odnosi med učenci ter med učitelji in učenci); človeško telo (poimenovati določene dele telesa, počutje, zdrava prehrana itd.); praznike; izlete in potovanja; zdravje (prehrana, šport, varstvo okolja); kratko predstavitev dežel v katerih govorijo nemško.

Vsebine izhajajo iz okoliščin vsakdanjega življenja. Učenci tako pridobijo znanje in izkušnje, ki jih lahko uporabijo na potovanju v nemško govoreče dežele. Zato šola organizira enodnevno ekskurzijo v Avstrijo ali Nemčijo.

Metode dela

Pri pouku nemščine razvijamo štiri jezikovne sposobnosti: slušno, bralno razumevanje, ustno in pisno sporočanje. To pomeni, da znajo pri pouku in zunaj šole v skladu s svojimi potrebami in željami okoliščinam primerno uporabljati tuji jezik.

Učenci poskušajo spoznavati drugačnost in navezovati stike, kar dosegamo z novimi učnimi metodami: projektno učno delo, delo v skupinah, zunajšolske dejavnosti, medpredmetno povezovanje. Pogovori med učenci potekajo v obliki dialogov (spraševanj in odgovarjanj), jezikovnih iger, spoznavajo nemške pesmi, ki popestrijo ure, gledajo videokasete v nemškem jeziku, ki se navezujejo na učno snov. Tudi kakšna video risanka je pri učencih zelo dobrodošla; pri analizi le-te ugotavljamo, koliko besed že poznamo, katero neznano besedo so si zapomnili ipd. Pri tem nam je v veliko pomoč elektronska tabla in dostop do avtentičnih materialov prek spleta.

Pri pouku nemškega jezika se trudimo, da bi bile ure dinamične, zanimive, pri komunikaciji sodelujejo vsi učenci. Naš namen je, da vsi čim več in pravilno govorijo, se znajdejo v govornih položajih in usvojijo čim več besednega zaklada.

Mentorji: Nataša Žlindra, Blanka Premik in Gregor Dovč

Visited 9 times, 1 visit(s) today
Dostopnost