Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE se izvaja v 7., 8. in 9razredu devetletke, kar pomeni da učenec v 7. razredu izbira LS1, v 8. razredu LS2 in v 9. razredu LS3.

Ex tempore Moravče

To je predmet, ki si ga učenec izbere sam, zaradi česar je zanje pouk bolj zanimiv in dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovna vzgoja. To je 35 ur v na vsak razred, kar pomeni 1 ura tedensko ali še bolje: 2 uri (blok ura) na 14 dni.

Predmet je izrazito praktično naravnan, saj omogoča učencem ustvarjalno delo na različnih likovnih področjih: od slikarstva, do kiparstva in vključevanje novih medijev, kot je računalnik.

Dejavnosti pri LS1 (7. razred):

 • spoznavanje pisave kot abstraktne risbe, optična porazdelitev črk in besed ter uskladitev z risbo (strip, voščilnica, znak, knjižna ali embalažna oprema, slogan, grafit, vabilo, karikatura);
 • oblikovanje mode in modnih dodatkov po lastnih zamislih;
 • oblikovanje razgibanega kipa iz mehkega materiala ali embalaže;
 • oblikovanje reliefa z razgibano površino v različno oblikovane osnovne plošče iz različnih materialov.

Dejavnosti pri LS2 (8. razred):

 • risanje prostorske forme na fantazijski način z risarskimi pripomočki;
 • črta, ki nastane z gibanjem točke (miže na papir in tablo, po zraku, z baterijo v temi in fotoaparatom):
 • slikanje na izbrano glasbeno delo;
 • oblikovanje idejne zasnove plakata;
 • prostora (maketa).

Dejavnosti pri LS3 (9. razred):

 • izdelava koncepta ali makete za instalacijo in izdelava instalacije;
 • fotografiranje glavnih prostorskih tvorb v domačem kraju in jih s pomočjo fotomontaže vključiti v narisan prostor;
 • načrtovanje logotipa v skladu z lastnimi poklicnimi željami;
 • odkrivanje zakonitosti zlatega reza;
 • ogled likovne razstave v galeriji.

Splošni cilji predmeta

Učenci:

 • razvijajo sposobnost opazovanja, predstavljivosti, likovnega mišljenja, likovnega spomina in domišljije;
 • razvijajo interes za različne oblike likovne dejavnosti;
 • bogatijo in ohranjajo zmožnost za likovno izražanje;
 • usvajajo znanje likovne teorije in ostrijo čut za likovne vrednote;
 • se seznanjajo z likovnimi izrazili in se usposabljajo za njihovo samostojno rabo;
 • ob rokovanju z različnimi materiali in orodji razvijajo motorično spretnost in občutljivost;
 • ob likovno dejavnem delu bogatijo emocionalne, socialne in estetske osebnostne kvalitete;
 • ob ozaveščanju čustev razvijajo čut za lepo;
 • razvijajo sposobnost doživljanja lepote v naravi in umetninah;
 • razvijajo odnos za likovne stvaritve, do nacionalne in splošno človeške likovno kulturne dediščine;
 • razvijajo zmožnost oblikovanja meril za kritično vrednotenje lastnih del, del vrstnikov in stvaritev umetnikov.

Mentorici: Maja Hudournik, Maja Blažun Zornada

Visited 7 times, 1 visit(s) today
Dostopnost