Predmet državljanska kultura je enoletni izbirni v 9. razredu osnovne šole. Namenjena mu je 1 ura pouka tedensko (32 ur letno).

Predmet se navezuje na obvezni predmet državljanska vzgoja in etika ter predstavlja poglabljanje in razširitev sposobnosti in znanj iz tega predmeta. Temelji na spoznavanju in razumevanju lastne nacionalne in kulturne tradicije, hkrati pa učence z medkulturnimi primerjavami seznanja z drugimi kulturami in družbenimi ureditvami, ter jih vzgaja za medsebojno strpnost ter spoštovanje različnosti. Državljanska kultura omogoča spoznavanje najpomembnejših državnih in mednarodnih družbenih in političnih institucij, hkrati pa pri učencih razvija pripravljenost za odgovorno ravnanje v demokratični družbi, v šolski in lokalni skupnosti. Delo pri predmetu prispeva k razvijanju avtonomnega in kritičnega dojemanja aktualnih problemov, razpravljanja o njihovih rešitvah, k razvijanju strpnosti in odprtosti ter sprejemanju različnosti.

Za izvajanje predmeta so priporočljive tiste oblike in metode dela, ki od učencev zahtevajo aktivnosti, kot so npr. delo v skupini, diskusija, dialog, raziskovalno učenje ter samostojno opazovanje.

Učiteljeva naloga pa je pomoč učencem pri oblikovanju in interpretaciji pogledov, izražanju svojih stališč in mnenj in iskanju različnih pogledov in odgovorov.

Ena od temeljnih značilnosti je povezovanje šolskega znanja z izkušnjami učencev, pridobljenih v njihovem okolju.

Mentor: Andrej Golob

 

Visited 5 times, 1 visit(s) today
Dostopnost